Πως διαμορφώνεται η φορολογία των επιχειρήσεων στη Γερμανία

2019-02-14

Στη Γερμανία η φορολογία των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τη νομική μορφή και την έδρα λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, υφίστανται 3 κύριες νομικές μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμες Εταιρείες ΑΕ (στις οποίες υπάγονται οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης GmbH, που αποτελούν την πλειοψηφία και οι Ανώνυμες Μετοχικές Εταιρείες ΑG), Προσωπικές Εταιρείες και Υποκαταστήματα Ξένων Εταιρειών. Για την ίδρυση εταιρείας mini GmbΗ ουσιαστικά δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο (ορίζεται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία σε 1Ευρώ), ενώ αντίστοιχα για προσωπικές επιχειρήσεις και για υποκαταστήματα το ελάχιστο κεφάλαιο δύναται να είναι μηδενικό.

Η φορολόγηση στη Γερμανία των ανωνύμων εταιρειών επιβάλλεται μέσω δύο ξεχωριστών φόρων:

A. Ενιαίος Φόρος Εταιρικού Εισοδήματος (Körperschaftssteuer): Συντελεστής 15% επί του φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών,

A1. Ενιαίος Φόρος ως Εισφορά Αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag): Σταθερός συντελεστής 5,5% υπολογιζόμενος επιπροσθέτως επί του ενιαίου φόρου φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών και

B. Φόρος Επιτηδεύματος (Gewerbesteuer): Επιβάλλεται και εισπράττεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία. Στην ουσία πρόκειται για κυμαινόμενο ανά περιοχή δημοτικό φόρο, με ελάχιστο συντελεστή 7%, κινούμενος όμως κατά μέσο όρο με συντελεστή 14% του εισοδήματος.

Η φορολόγηση προσωπικών εταιρειών επιβάλλεται δια των φόρων:

Α. Φόρος Εισοδήματος της εταιρείας (Einkommenssteuer): Επιβάλλεται επί των κερδών της εταιρείας και επιμερίζεται στους μετόχους αναλόγως της μετοχικής τους συμμετοχής. Κυμαινόμενος φορολογικός συντελεστής: 14% επί ετησίων κερδών έως 8.354 Ευρώ, 42% επί κερδών μέχρι 52.882 Ευρώ και κατ' ανώτατο όριο 45% επί κερδών άνω των 250.730 Ευρώ.

Α1. Ενιαίος Φόρος ως Εισφορά Αλληλεγγύης: Σταθερός συντελεστής 5,5% υπολογιζόμενος επιπροσθέτως επί του ενιαίου φόρου φορολογητέου εισοδήματος.

Β. Φόρος Επιτηδεύματος: Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή σε ποσά μέχρι 24.500. Επιβάλλεται με συντελεστή καθοριζόμενο από την τοπική αρχή στην οποία έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία.

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών η φορολόγηση των επιχειρήσεων στη Γερμανία το 2014 κατά μέσο όρο κυμαίνεται περί το 29,83%.

Αλλοι σημαντικοί φόροι που επιβάλλονται στη Γερμανία είναι:

  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Mehrwertsteuer): Επί της πλειοψηφίας των προϊόντων και υπηρεσιών με συντελεστή 19% και με χαμηλότερο συντελεστή 7% σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Einkommenssteuer): Φόρος προοδευτικής κλίμακας με οροφή το 38,7%, επιβαλλόμενος σε ετήσια εισοδήματα άνω των €8.130.
  • Φόρος Ιδιοκτησίας (Grundsteuer): Κυμαινόμενος βάσει της εκτιμώμενης αξίας και των δημοτικών και φορολογικών συντελεστών.
  • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων(Grunderwerbsteuer): Ανέρχεται στο 4,5% επί της τιμής αγοράς του ακινήτου.

Ακόμη προβλέπονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται σε τσιγάρα, καφέ, αλκοόλ, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και στα οχήματα.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου