Δημιουργία επιχείρησης στην Γερμανία

2019-02-10

Η δημιουργία επιχείρησης στη Γερμανία μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκη υπόθεση.
Τα άτομα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τις κύριες μορφές επιχειρήσεων, τις νομικές απαιτήσεις, τη διαδικασία εγγραφής και το ποσό των φόρων που πρέπει να καταβάλλουν στη Γερμανία.
Μορφές Επιχειρήσεων στη Γερμανία.
Η πιο κοινή μορφή εταιρείας είναι GmbH (Gessellschaft mit beschränkter Haftung), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ε.Π.Ε. Η GmbH, είναι η πιοδιαδεδομένη νομική μορφή επιχείρησης στη Γερμανία. Συνδυάζει υψηλή ευελιξία και λίγες υποχρεώσεις. Για να ξεκινήσετε μια ΕΠΕ, πρέπει να διαθέτετε ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 €.
AG (Aktiengesellschaft) Ανώνυμη εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να έχει πέντε μέλη και ένα ελάχιστο κεφάλαιο εκκίνησης των 50.000€.
GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) Ευέλικτη εταιρεία, η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική, είτε ομαδική (από δύο ή περισσότερα πρόσωπα).
Zweigniederlassung είναι το υποκατάστημα μιας υπάρχουσας επιχείρησης, η οποία έχει έδρα στην ΕΕ και είναι ήδη καταχωρημένη σε μια χώρα της Ευρώπης, ως θυγατρική.
Η μητρική εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις θυγατρικές, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
Και τέλος, υπάρχει η OHG (Offene Handelsgesellschaft), η ομόρρυθμη εταιρεία, στην οποία οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη και υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ανάλογα με τους όρους της σύμβασης.
Για την ίδρυση της εταιρείας απαιτούνται τα εξής βήματα
1. Δήλωση έναρξης δραστηριότητας σε δύο φορολογικές Αρχές:
Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt)
Εφορία (Finanzamt)
2. Μέσω συμβολαιογράφου πρέπει να εκδοθεί δικαστική απόφαση από το τοπικό δικαστήριο (Amtsgericht).
Δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τις εταιρείες τύπου GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts).
Για τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Αρχή Επιχειρηματικών Φόρων (Gewerbesteueramt) απαιτούνται τα εξής: Ταυτότητα ή διαβατήριο, Άδεια διαμονής.
Για τους πολίτες της ΕΕ αρκεί η καταχώρηση στο τοπικό μητρώο κατοίκων (Einwohnermeldeamt)
Αναλόγως τη δραστηριότητα μπορεί να απαιτείται άδεια από τον αρμόδιο φορέα και η καταβολή του απαιτούμενου τέλους
Η Αρχή επιχειρηματικών φόρων επικοινωνεί η ίδια με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη των απαραίτητων στοιχείων. Αναλόγως με το αντικείμενο της εταιρείας, μπορεί να απαιτείται η υποβολή διαφόρων πιστοποιητικών.
Οικονομική υποστήριξη
Ορισμένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις που προσφέρονται από τη γερμανική κυβέρνηση.
Όσοι είναι άνεργοι και αναζητούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, μπορούν να απευθυνθούν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις και να μάθουν ποιες από αυτές δικαιούνται. Μπορεί επίσης να εκδοθεί κρατική ενίσχυση, αν και απαιτείται τουλάχιστον ένα έτος απασχόλησης στη χώρα.
Τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αγγλική γλώσσα σε απευθείας σύνδεση με τη σχετική υπηρεσία του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας. Η υπηρεσία αυτή, σας προσφέρει κυρίως στρατηγικές των επιχειρήσεων και συμβουλές για το πώς να διευθύνετε μια επιτυχημένη επιχείρηση.